13 Łącznik

R ma bezpośrednio wbudowane mechanizmy łączenia kodu R z kodem napisanym w językach C i Fortan. W tym rozdziale skupimy się jednak na przykładach łączenia R z innymi, popularnymi współcześnie językami programowania C++ i Pythonem (sekcje 13.1 i 13.2) oraz z systemową linią komend (sekcja 13.3). Inne możliwe połączenia R to z językami takimi jak Rust, JavaScript, czy Java.

13.1 C++

C++ jest jednym z najczęściej używanych kompilowanych języków programowania. Jest to spowodowane kilkoma zaletami tego języka, w tym jego wysoką wydajnością, niezależnością od konkretnej platformy systemowej, czy uniwersalnością.

Język C++ posiada zarówno wiele podobnych do R konstrukcji i koncepcji, ale też różni się w pewnych kluczowych koncepcjach. Najważniejsze cechy C++, które wyróżniają go od R i które warto znać na początku:

 • Jest językiem kompilowanym
 • Pozwala na używanie tylko = jako operatora przypisania
 • Zakłada głównie statyczną kontrolę typów
 • Posiada typ skalarny
 • Domyślnie nie używa wektoryzacji
 • Większość linii kodu należy kończyć znakiem średnika ;
 • Konieczne jest zwracanie wartości używając return

Przykładowy kod R do przeliczania temperatury ze stopni Fahrenheita na Celsjusza wygląda w poniższy sposób (sekcja 3.8):

konwersja_temp = function(temperatura_f){
  (temperatura_f - 32) / 1.8
}

To samo obliczenie wykonane w języku C++ może wyglądać w ten sposób:

double konwersja_temp_cpp(double temperatura_f){
 double temperatura_c = (temperatura_f - 32) / 1.8;
 return temperatura_c;
}

Odnosząc się do punktów z wcześniej wymienionej listy:

 • Jest językiem kompilowanym - gdybyśmy chcieli użyć powyższą funkcję jako program C++ musielibyśmy stworzyć kolejną funkcję main(), a następnie skompilować kod. Nie jest możliwe wykonywanie tego kodu linia po linii
 • Pozwala na używanie tylko = jako operatora przypisania - nie możemy w nim użyć operatora <- czy ->
 • Zakłada głównie statyczną kontrolę typów - w powyższym przykładzie musieliśmy zadeklarować, że nasza funkcja konwersja_temp_cpp, nasz argument temperatura_f oraz zmienna temperatura_c będzie typu double. Zrobiliśmy to poprzez dodanie nazwy typu przed nazwą funkcji/argumentu/zmiennej. Co ważne, w tym języku też typy (zazwyczaj) nie są automatycznie konwertowane do innych typów jak ma to miejsce w R (sekcja 5.9).
 • Posiada typ skalarny - double może przechowywać tylko jedną wartość.
 • Domyślnie nie używa wektoryzacji - powyższa funkcja konwersja_temp_cpp() zwróci błąd Expecting a single value w przypadku podania wektora numerycznego jako obiekt wejściowy. Aby użyć wektor wartości na wejściu konieczne jest napisane pętli lub użycie innych podobnych konstrukcji.
 • Większość linii kodu należy kończyć znakiem średnika ;. Nie dotyczy to linii definiujących powstanie funkcji, rozpoczynających i kończących pętle czy wyrażenia warunkowe
 • Konieczne jest zwracanie wartości używając return. W R użycie funkcji return() było opcjonalne.

Obecnie ponad dwa tysiące pakietów R łączy się z językiem C++ używając pakietu Rcpp (Eddelbuettel et al. 2020). Dodanie języka C++ do pakietu R często ma na celu przyspieszenie pewnych wymagających obliczeniowo zadań lub połączenie R z istniejącymi zewnętrznymi bibliotekami napisanymi w C++.

library(Rcpp)

Pakiet Rcpp pozwala na zarówno wywoływanie kodu C++ wewnątrz skryptów R (sekcja 13.1.1), jak używając zewnętrznych plików o rozszerzeniu .cpp (sekcja 13.1.2).

Ta część książki ma na celu pokazanie zupełnych podstaw łączenia R z C++. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://www.rcpp.org/, w rozdziale Rewriting R code in C++ książki Wickham (2014), sekcji Rcpp książki Gillespie and Lovelace (2016), oraz na stronie Unofficial Rcpp API Documentation.

13.1.1 Wywoływanie kodu C++ wewnątrz skryptu R

W przypadku krótkich fragmentów kodu C++ możliwe jest umieszczenie ich wewnątrz skryptu R jako obiekt tekstowy. Poniższej stworzono nowy obiekt rcpp_fun1, który zawiera wcześniejszą funkcję C++.

rcpp_fun1 = "
double konwersja_temp_cpp(double temperatura_f){
 double temperatura_c = (temperatura_f - 32) / 1.8;
 return temperatura_c;
}
"

W kolejnym kroku konieczne jest skompilowanie powyższego kodu i stworzenie połączenia pomiędzy nim a R za pomocą funkcji cppFunction().

cppFunction(rcpp_fun1)

Od tego momentu możliwe jest korzystanie z funkcji konwersja_temp_cpp(). Możemy sprawdzić jej działanie poprzez podanie wybranej przez nas wartości, na przykład 75.

konwersja_temp_cpp(75)
#> [1] 23.9

Warto jednak nadal pamiętać, że powyższa funkcja nie jest zwektoryzowana - możliwe jest podanie w niej tylko obiektu o długości 1. W przypadku zadeklarowania dłuższego obiektu wejściowego otrzymamy błąd:

konwersja_temp_cpp(c(0, 75, 110))
#> Error in eval(expr, envir, enclos): Expecting a single value: [extent=3].

W sekcji 8.1.3 stworzyliśmy funkcję mile_na_km(), która przyjmuje i zwraca obiekt o klasie lista i zamienia wartości elementów tej listy z mil lądowych na kilometry.

mile_na_km = function(odl_mile) {
 odl_km = vector("list", length = length(odl_mile))
 for (i in seq_along(odl_mile)) {
  odl_km[[i]] = odl_mile[[i]] * 1.609
 }
 odl_km
}

Ta sama funkcja w języku C++ może wyglądać w ten sposób:

List mile_na_km_cpp(List odl_mile){
 int odl_mile_len = odl_mile.size();
 List result(odl_mile_len);
 for (int i = 0; i < odl_mile_len; i++){
  result[i] = odl_mile[i] * 1.609;
 }
 return result;
}

Zawiera ona szereg różnic od kodu R. Oprócz definicji typów, używania średnika i operatora return, widać tutaj także inną metodę wywołania funkcji oraz inny sposób definiowania pętli for.

Zadaniem linii int odl_mile_len = odl_mile.size(); jest stworzenie nowej zmiennej skalarnej (odl_mile_len) o typie integer (int). Ta nowa zmienna jest wynikiem działania funkcji size(), która jest odpowiednikiem używanej w R length(). W przypadku używania R wywołanie funkcji ma jednak postać, w której podajemy nazwę funkcji, a następnie w nawiasie okrągłym obiekt wejściowy. C++ pozwala też na inny sposób wywoływania funkcji - używając wbudowanych metod. Odbywa się to poprzez podanie nazwy obiektu (odl_mile), a następnie po kropce (.) podania nazwy funkcji (size()).

W C++ pętle można definiować używając poniższej składni:

for (inicjalizacja zmiennej; warunek zakończenia; aktualizacja zmiennej) {
 // Kod do wykonania
}

Po pierwsze należy przekazać w miejscu inicjalizacja zmiennej stworzenie zmiennej, na podstawie której będzie oparta pętla. int i = 0 oznacza, że tworzymy zmienną o typie integer i, która przyjmuje wartość 0. Jest to spowodowane ważną różnicą między C++ a R - w tym pierwszym języku liczenie rozpoczynamy od 0. Przykładowo w C++, a[0] pozwoli na wybranie pierwszego elementu z wektora a. Drugim elementem jest warunek trwania, czyli określenie do kiedy pęlta trwa. i < odl_mile_len oznacza, że pętla będzie działała tak długo aż i będzie mniejsze niż odl_mile_len. Ostatni element, aktualizacja zmiennej, mówi co ma się stać ze stworzoną zmienną po każdym przebiegu pętli. i++ to skrót w języku C++ mówiący, że z każdą pętlą wartość i będzie rosła o 1. Jest to odpowiednik kodu i = i + 1.

W powyższej składni też widać sposób definiowania komentarzy w języku C++, gdzie używa się operatora //.

Zainicjujmy funkcję C++ mile_na_km_cpp() używając cppFunction().

rcpp_fun2 = "List mile_na_km_cpp(List odl_mile){
 int odl_mile_len = odl_mile.size();
 List result(odl_mile_len);
 for (int i = 0; i < odl_mile_len; i++){
  result[i] = odl_mile[i] * 1.609;
 }
 return result;
}"
cppFunction(rcpp_fun2)

Możemy sprawdzić jej działanie na przykładowym wektore odl_mile używając kodu poniżej.

odl_mile = list(142, 63, 121)
mile_na_km_cpp(odl_mile)
#> [[1]]
#> [1] 228
#> 
#> [[2]]
#> [1] 101
#> 
#> [[3]]
#> [1] 195

Dodatkowo warto porównać prędkość rozwiązania w R z C++ używająć listy o długości 10001 i funkcji mark() z pakietu bench.

odl_mile2 = as.list(0:10000)
wynik = bench::mark(
 mile_na_km(odl_mile2),
 mile_na_km_cpp(odl_mile2)
)
wynik
#> # A tibble: 2 × 6
#>  expression         min median itr/s…¹ mem_a…²
#>  <bch:expr>        <bch> <bch:>  <dbl> <bch:b>
#> 1 mile_na_km(odl_mile2)   888µs 905µs  1066. 291.2KB
#> 2 mile_na_km_cpp(odl_mile2) 447µs 460µs  2149. 84.8KB
#> # … with 1 more variable: `gc/sec` <dbl>, and
#> #  abbreviated variable names ¹​`itr/sec`, ²​mem_alloc

Mimo otrzymania tego samego wyniku, czas wykonania funkcji napisanej w C++ był około 1.97 raza mniejszy.

13.1.2 Wywoływanie kodu z plików .cpp

Powyższy przykład sprawdza się w przypadku małych fragmentów kodu C++. W momencie jednak, gdy kod staje się bardziej złożony, znacznie lepsze jest umieszczenie go w oddzielnym pliku o rozszerzeniu .cpp. Taki plik może też być umieszczony wewnątrz pakietu R (rozdział 15).

Używanie kod C++ z pliku z poziomu R wymaga jednak pewnych dodatkowych działań. Konieczne jest dodane do tego pliku kilku linii nagłówków, które umożliwią interakcję pomiędzy C++ a R.

Pierwsza z nich ma na celu umożliwienie dostępu do funkcji z pakietu Rcpp, poprzez podanie nazwy pliku Rcpp.h w linii #include.

#include <Rcpp.h>

Dalej, opcjonalnie można dodać również linię using namespace Rcpp;. W przeciwnym razie każde wywołanie funkcji z pakietu Rcpp (np., List) musielibyśmy poprzedzać Rcpp:: (np., Rcpp::List).

using namespace Rcpp;

Ostatnią kwestią przed dodaniem kodu funkcji C++ jest zdecydowanie czy konkretną funkcję chcemy udostępnić i używać w R. Gdybyśmy nie dodali poniższego kodu, funkcja nie byłaby widoczna z poziomu R.

// [[Rcpp::export]]

Kompletny kod funkcji można zobaczyć poniżej.

#include <Rcpp.h>
using namespace Rcpp;
// [[Rcpp::export]]
List mile_na_km_cpp(List odl_mile){
 int odl_mile_len = odl_mile.size();
 List result(odl_mile_len);
 for (int i = 0; i < odl_mile_len; i++){
  result[i] = odl_mile[i] * 1.609;
 }
 return(result);
}

Można go zapisać do pliku .cpp, np. mile_na_km_cpp.cpp, a następnie skompilować i udostępnić dla R z użyciem funkcji sourceCpp().

sourceCpp("mile_na_km_cpp.cpp")

Teraz też możliwe jest jego sprawdzenie na przykładowym obiekcie:

odl_mile = list(142, 63, 121)
mile_na_km_cpp(odl_mile)
#> [[1]]
#> [1] 228
#> 
#> [[2]]
#> [1] 101
#> 
#> [[3]]
#> [1] 195

13.2 Python

Python jest współcześnie najpopularniejszym językiem programowania. Podobnie jak R, ten język jest interpretowalny, otwarty, i można uruchomić na różnych systemach operacyjnych (Windows, Mac OS i Linux). Jest to uniwersalny język programowania znajdujący zastosowanie od aplikacji internetowych, poprzez pisanie skryptów sterujących innym oprogramowaniem (jak np. QGIS), aż do projektów związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym.

Różni się on od R szeregiem cech, wśród których na samym początku można zauważyć, że Python:

 • Ma inne wbudowane typy danych. Przykładowo, wektor atomowy w R odpowiada podobnemu typowi - liście w Pythonie.
 • Obowiązkowe jest stosowanie wcięć jako elementu języka. W R stosowanie wcięć jest rekomendowane, ale nie wymagane. W Pythonie kod bez odpowiednich wcięć nie zadziała.
 • Ma inny sposób pracy na obiektach.
 • Stosuje indeksowanie zaczynające się od 0. W Pythonie wybranie pierwszego i trzeciego elementu z listy wymaga podania wartości indeksu 0 i 2.

Python także pozwala na tworzenie i udostępnianie modułów i pakietów rozszerzających możliwości tego języka. Czasem podczas pracy nad jakimś projektem w R może okazać się, że konieczne jest zastosowanie rozwiązania, którego w R nie ma, a jego implementacja wymagałaby znaczącego wkładu czasowego. Pomocny w takiej chwili może okazać się jeden z wielu pakietów Pythona. Aby go użyć, nie musimy jednak opuszczać R i przenosić wszystkich elementów programu do innego języka. Polecenia Pythona można wywołać z poziomu R używając pakietu o nazwie reticulate (Ushey, Allaire, and Tang 2020). Może to mieć miejsce w czterech trybach: (1) stosowania poleceń Pythona w R Markdown, (2) importowania modułów Pythona do R, (3) uruchomiania skryptów Pythona w R, oraz (4) interaktywnego korzystania z konsoli Pythona wewnątrz R wraz z dostępem do tworzonych obiektów. Pełną dokumentację tego pakietu wraz z szeregiem przykładów można znaleźć pod adresem https://rstudio.github.io/reticulate/. Istnieje także możliwość połączenia tych języków w drugą stronę, przykładowo używając modułu rpy2.

13.3 Powłoka systemowa

Współcześnie kontaktujemy się z komputerami najczęściej używając przeróżnych interfejsów graficznych poprzez kliknięcia myszką czy naciśnięcia klawiatury. Jednocześnie większość systemów operacyjnych posiada swoje powłoki systemowe (ang. shell). Pełnią one rolę pośrednika pomiędzy systemem operacyjnym a użytkownikiem i pozwalają one uruchamiać programy, sterować nimi poprzez wprowadzanie poleceń, czy zwracać wyniki ich działania.

R pozwala na łączenie się z powłoką systemową używając funkcji system2().47 W ten sposób możliwe jest zarówno wywoływanie poleceń wbudowanych w powłokę systemową, uruchomianie skryptów powłoki systemowej (np. system2("moj_bash_skrypt.sh")), czy też zewnętrznych aplikacji (w taki sposób pakiet rgrass7 (Bivand 2019) łączy się z programem GRASS GIS).

Przykładowo, w systemach opartych o UNIX polecenie wc pozwoli na określenie liczby wyrazów w wybranym pliku. Używając system2() oraz polecenia wc możemy sprawdzić ile wyrazów znajduje się w tym rozdziale książki.

system2("wc", args = "-l 14-lacznik.Rmd")

13.4 Zadania

 1. Napisz funkcję f_to_c_r() w języku R do przeliczania wartości ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza. Funkcja ta powinna przyjmować wektor wartości, np. c(0, 75, 110) i także zwracać wektor na wyjściu.
 2. Stwórz nowy plik f_to_c_c.cpp zawierający funkcję C++ do przeliczania wartości ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza. W przeciwieństwie do kodu przedstawionego w funkcji konwersja_temp_cpp() powyżej, nowa funkcja powinna pozwalać na przeliczanie wektorów numerycznych składających się z wielu wartości. Sprawdź działanie tej funkcji z poziomu R.
 3. (Dodatkowo) Stwórz moduł Pythona f_to_c_p.py również przeliczający wartości ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza. Sprawdź działanie tego modułu z poziomu R.
 4. Stwórz wektor numeryczny od -1000 do 1000 co 0.5. Sprawdź prędkość działania funkcji stworzonych we wcześniejszych zadaniach używając funkcji mark() z pakietu bench.

Bibliografia

Bivand, Roger. 2019. Rgrass7: Interface Between Grass 7 Geographical Information System and R.

Eddelbuettel, Dirk, Romain Francois, JJ Allaire, Kevin Ushey, Qiang Kou, Nathan Russell, Douglas Bates, and John Chambers. 2020. Rcpp: Seamless R and C++ Integration.

Gillespie, Colin, and Robin Lovelace. 2016. Efficient R Programming: A Practical Guide to Smarter Programming. " O’Reilly Media, Inc.".

Ushey, Kevin, JJ Allaire, and Yuan Tang. 2020. Reticulate: Interface to ’Python’. https://CRAN.R-project.org/package=reticulate.

Wickham, Hadley. 2014. Advanced R. Chapman and Hall/CRC.


 1. W R istnieje również funkcja system(), która jest mniej uniwersalna niż system2() i różni się od niej składnią↩︎