4 Wyrażenia warunkowe

Języki programowania opierają się o dwa podstawowe narzędzia pozwalające na sterowanie przepływem operacji. Są to wyrażenia warunkowe oraz pętle. Wyrażenia warunkowe są głównym tematem tego rozdziału, natomiast pętle oraz ich alternatywy są omówione w rozdziale 8. Celem wyrażeń warunkowych jest wykonywanie różnego zadania w zależności od danych wejściowych.

4.1 Warunki

Wyrażenie if opiera się o spełnienie (lub niespełnienie) danego warunku. Jeżeli dany warunek jest spełniony, kod wewnątrz wyrażenia if() jest wykonywany. W przeciwnym razie cały blok kodu jest pomijany.

if (warunek){
 jeżeli warunek spełniony to wykonaj operację
}

Wyrażenie if oczekuje, że warunek jest wektorem logicznym o długości jeden, tj. takim który przyjmuje wartość TRUE lub FALSE. Istnieje szereg sposób uzyskania wektora logicznego w R, jednym z nich jest zastosowanie porównania wartości.

W poniższym przykładzie wyrażenie if() sprawdza czy wartość obiektu temperatura jest wyższa niż 0. W przypadku, gdy ten warunek jest spełniony (czyli przyjmuje TRUE), wyświetlany jest tekst "Dodatnia".

temperatura = 5.4
if (temperatura > 0) {
 "Dodatnia"
}
#> [1] "Dodatnia"

W przeciwnym razie, gdy warunek nie jest spełniony (czyli ma wartość FALSE), kod wewnątrz warunku nie jest wykonywany.

temperatura = -11
if (temperatura > 0) {
 "Dodatnia"
}

Warunek if można też tworzyć w uproszczonej formie:

if (warunek) spelniony else niespelniony

4.2 Warunki zagnieżdżone

Działanie wyrażenia if może być połączone z dodatkowymi wyrażeniami else if oraz else. Te dwa wyrażenia wymagają najpierw wywołania wyrażenia if(). Jeżeli warunek w wyrażeniu if() jest równy TRUE to wykonywany jest kod w nim zawarty, a następnie obliczenie jest kończone. W przypadku, gdy wyrażenie if() otrzyma wartość FALSE, to kod w nim zawarty nie jest wykonywany, a następuje przejście do kolejnego wyrażenia, np. else if() w poniższym przypadku.

temperatura = 8.8
if (temperatura > 0) {
 "Dodatnia"
} else if (temperatura < 0) {
 "Ujemna"
} else {
 "Zero"
}
#> [1] "Dodatnia"

Wyrażenie else if() różni się od else tym, że wymaga ono określenia jaki warunek ma być spełniony. W przypadku else wyliczane są wszystkie przypadki, które nie spełniają wcześniejszych warunków.

4.3 Operatory porównania

W tabeli 4.1 można znaleźć listę podstawowych operatorów porównania. Ich celem jest sprawdzanie pewnego warunku i zwrócenie wartości TRUE lub FALSE.

Tabela 4.1: Operatory porównania.
Operator Wyjaśnienie
== Równy
!= Nie równy
%in% Zawiera się w
>, < Większy/Mniejszy niż
>=, <= Większy/Mniejszy niż lub równy

Wyrażenie if() oczekuje wektora logicznego o długości jeden. Często jednak efektem porównania może być wektor o większej długości. Przykładowo, porównanie operatorem == daje w wyniku wektor o długości trzy, a porównanie z użyciem %in% skutkuje wektorem o długości jeden.

x = 1
y = c(1, 2, 3)
x == y
#> [1] TRUE FALSE FALSE
x %in% y
#> [1] TRUE

Sterowanie tym, żeby uzyskany wynik miał oczekiwaną długość jeden może się odbywać też z pomocą operatorów logicznych i funkcji pomocniczych (tabela 4.2).

Tabela 4.2: Operatory logiczne i funkcje pomocniczne.
Operator Wyjaśnienie
! Negacja (nie)
&& Koniunkcja (i)
|| Alternatywa (lub)
all Wszystkie
any Którykolwiek

Pozwalają one na sprawdzenie czy wszystkie (all()) lub którykolwiek (any()) z elementów obiektu przyjmuje wartość TRUE.

x = 1
y = c(1, 2, 3)
all(x == y)
#> [1] FALSE
any(x == y)
#> [1] TRUE

Możliwe jest też łączenie bardziej złożonych zapytań używając operatora “i” (&&) oraz operatora “lub” (||).

x = 1
y = c(1, 2, 3)
z = 4
(x %in% y) || !(z %in% y)
#> [1] TRUE

Powyżej nastąpiło sprawdzenie czy element z obiektu x znajduje się w obiekcie y, a następnie czy element z obiektu z nie znajduje się w obiekcie y. Po wykonaniu ich sprawdzeń nastąpiło ich połączenie używając operatora ||, który daje wartość TRUE, gdy chociaż jedno z zapytań jest prawdziwe.

W R istnieją dwa dodatkowe operatory logiczne & i |, które są zwektoryzowaną wersją operatorów && i ||. Pierwsze dwa porównują wszystkie elementy zadanych wektorów i ich wynikiem może być wektor o długości większej niż 1. Operatory && i || porównują tylko pierwszy element każdego wektora, a w efekcie zawsze zwracają tylko jedną wartość. Dodatkowo, to one są zazwyczaj używane w wyrażeniach warunkowych.

4.4 Wyrażenia warunkowe w funkcjach

Wyrażenia warunkowe są często używanym elementem przy tworzeniu funkcji. Pozwalają one na nie tylko na określanie tego w jaki sposób dana funkcja zadziała, ale też pełnią rolę w sprawdzaniu czy do funkcji zostały wprowadzone poprawne argumenty.

Celem poniższej funkcji pogoda() jest wyświetlenie pewnego tekstu w zależności od podanej wartości argumentu temperatura. Pierwszym warunkiem, który można sprawdzić jest określenie czy użytkownik wprowadził do funkcji w postaci argumentu oczekiwany typ danych (więcej o typach danych można dowiedzieć się w rozdziale 5). W tym przypadku typ numeryczny jest oczekiwany, co można sprawdzić używając funkcji is.numeric(), która zwraca TRUE dla danych numerycznych i FALSE dla każdych innych.

pogoda = function(temperatura){
 if (is.numeric(temperatura)){
  cat(paste("Dzisiaj jest", temperatura, "stopni Celsjusza."))
 }
}
pogoda(10)
#> Dzisiaj jest 10 stopni Celsjusza.
pogoda(-20)
#> Dzisiaj jest -20 stopni Celsjusza.
pogoda("nie wiem")

Efekt działania powyższej funkcji jest teraz zależy od wejściowego typu danych - jeżeli podana jest wartość numeryczna zwracany jest tekst, a jeżeli ten warunek nie jest spełniony to nic się nie dzieje.

Warto, aby tworzona funkcja obsługiwała najczęściej potencjalnie używane rodzaje danych wejściowych. W tym przypadku, warto dodać wyrażenie else, którego efektem jest kolejny tekst sugerujący, że funkcja została wykonana, ale w inny sposób.

pogoda = function(temperatura){
 if (is.numeric(temperatura)){
  cat(paste("Dzisiaj jest", temperatura, "stopni Celsjusza."))
 } else {
  cat("Dzisiaj nie mamy pomiarów temperatury.")
 }
}
pogoda(10)
#> Dzisiaj jest 10 stopni Celsjusza.
pogoda(-20)
#> Dzisiaj jest -20 stopni Celsjusza.
pogoda("nie wiem")
#> Dzisiaj nie mamy pomiarów temperatury.

Wyrażenia warunkowe można też wielokrotnie zagnieżdżać wewnątrz zdefiniowanej funkcji.

pogoda = function(temperatura){
 if (is.numeric(temperatura)){
  cat(paste("Dzisiaj jest", temperatura, "stopni Celsjusza.\n"))
  if (temperatura < 5){
   cat("Ubierz się ciepło!")
  }
 } else {
  cat("Dzisiaj nie mamy pomiarów temperatury.")
 }
}
pogoda(10)
#> Dzisiaj jest 10 stopni Celsjusza.
pogoda(-20)
#> Dzisiaj jest -20 stopni Celsjusza.
#> Ubierz się ciepło!
pogoda("nie wiem")
#> Dzisiaj nie mamy pomiarów temperatury.

Przykładowo, powyżej komunikat "Ubierz się ciepło!" jest wyświetlany w momencie, gdy spełnione zostaną dwa warunki - najpierw wejściowy obiekt temperatura musi być typu numerycznego, a następnie wartość tego obiektu musi być niższa niż 5.

4.5 Zadania

 1. Spójrz na poniższe przykłady, ale ich nie wykonuj. Co będzie wynikiem działania każdego z tych przykładów?
liczby = c(1, 2)
liczby == 1     #1
liczby != 1     #2
liczby %in% 1    #3
all(liczby %in% 1)  #4
any(liczby %in% 1)  #5
 1. Spójrz na cztery poniższe przykłady, ale ich nie wykonuj. Co będzie wynikiem działania każdego z tych przykładów?
(c(1, 2) > 0) & (c(-1, 2) > 0) #1
(c(1, 2) > 0) && (c(-1, 2) > 0) #2
(c(1, 2) > 0) | (c(-1, 2) > 0) #3
(c(1, 2) > 0) || (c(-1, 2) > 0) #4
 1. Napisz funkcję, która przyjmuje dwie zmienne numeryczne populacja i powierzchnia. Jeżeli wartości gęstości zaludnienia (liczba osób na jednostkę powierzchni) jest wyższa niż 123 wyświetl tekst "Wartość powyżej średniej dla Polski.".
 2. Napisz funkcję, która przyjmuje dwie zmienne numeryczne x i y. Jeżeli wszystkie wartości zmiennej x są większe od y wyświetl tekst "Zwycięstwo.", a w przeciwnym razie wyświetl tekst "Porażka.".
 3. Napisz funkcję, która przyjmuje trzy zmienne logiczne x, y i z. Jeżeli tylko jedna lub trzy ze zmiennych ma wartość TRUE wyświetl tekst "Nieparzysta liczba.", natomiast jeżeli dwie zmienne mają wartość TRUE wyświetl tekst "Parzysta liczba."