2  Przetwarzanie danych tabelarycznych

2.1 SQL a przetwarzanie danych tabelarycznych

SQL (ang. Structured Query Language) to język służący do interakcji z danymi przechowywanymi w bazach danych. Zakres jego zastosowań jest bardzo szeroki, od prostych zapytań, poprzez zarządzanie bazami danych, aż po zaawansowane analizy danych.

W przypadku przetwarzania danych tabelarycznych, SQL oferuje szereg możliwych operacji (ang. statements) do wykonania na zbiorach danych. Wśród nich znajdują się między innymi:

 • SELECT: wybór kolumn z tabeli,
 • FROM: wybór tabeli,
 • WHERE: filtrowanie wierszy,
 • ORDER BY: sortowanie wierszy,
 • GROUP BY: grupowanie wierszy

Przykładowe zapytanie SQL poniżej wybiera kraje, rok oraz oczekiwaną długość życia dla roku 2022 ze zbioru danych gapminder, sortując wyniki malejąco według oczekiwanej długości życia.

SELECT Kraj, Rok, Ocz_dl_zycia
FROM gapminder
WHERE Rok = 2022
ORDER BY Ocz_dl_zycia DESC

Kolejne, bardziej złożone zapytanie SQL, grupuje dane z tabeli gapminder według roku, obliczając średnią oczekiwaną długość życia dla każdego roku, zaczynając od 1980 roku, sortując wyniki malejąco według średniej oczekiwanej długości życia.

SELECT Rok, AVG(Ocz_dl_zycia) AS srednia_odz
FROM gapminder
GROUP BY Rok
WHERE Rok >= 1980
ORDER BY srednia_odz DESC

Język SQL stał jest się standardem w dziedzinie baz danych, jednak w przypadku przetwarzania danych tabelarycznych o bardziej analitycznym charakterze1 często wygodniejsze jest korzystanie z dedykowanych narzędzi, takich jak pakiet dplyr w języku R czy pandas w języku Python.2 Te narzędzia były inspirowane językiem SQL, ale oferują interfejs i funkcjonalności nakierowane na przetwarzanie danych tabelarycznych.

Obecnie dostępne są także narzędzia, które pozwalają na używanie składni dplyr w połączeniu z bazami danych, np. dbplyr w języku R.

2.2 Przykładowe dane

Kod
library(readr)
gm = read_csv("data/gapminder_1950_2023.csv")
Kod
gm
# A tibble: 14,060 × 8
 Kraj   Rok Region Populacja PKB_na_osobe Ocz_dl_zycia CO2_na_osobe Plodnosc
 <chr>  <dbl> <chr>   <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>  <dbl>
1 Austra… 1950 Azja   8180000    16400     69.4     6.7   3.07
2 Austra… 1951 Azja   8420000    16500     69.2     7.04   3.06
3 Austra… 1952 Azja   8630000    16200     69.5     7.01   3.18
# ℹ 14,057 more rows

W przykładach w skrypcie domyślnie wyświetlane są jedynie pierwsze trzy wiersze danego zbioru danych.

2.3 Filtrowanie

Filtrowanie to operacja polegająca na wybraniu wierszy, które spełniają określone warunki. Warunki te definiowane jako zapytania dotyczące poszczególnych zmiennych (kolumn) w zbiorze danych. Do ich stworzenia stosowane są operatory porównania, takie jak ==, !=, >, <, >=, <= (Tabela 2.1) oraz operatory logiczne i pomocnicze, takie jak !, &, |, all(), any(), is.na() (Tabela 2.2).

Filtrowanie w pakiecie dplyr realizowane jest za pomocą funkcji filter(). Możliwe jest także wykorzystanie funkcji subset() z pakietu base lub operatora [ do filtrowania danych.

Kod
library(dplyr)
Kod
gm2022 = filter(gm, Rok == 2022)
gm2022
# A tibble: 190 × 8
 Kraj   Rok Region Populacja PKB_na_osobe Ocz_dl_zycia CO2_na_osobe Plodnosc
 <chr>  <dbl> <chr>   <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>  <dbl>
1 Austra… 2022 Azja  26200000    51000     83.3      NA   1.8 
2 Brunei  2022 Azja   449000    58700     74.8      NA   1.81
3 Kambod… 2022 Azja  16800000     4530     70.5      NA   2.39
# ℹ 187 more rows

W jednym z wbudowanych pakietów R, stats, dostępna jest również dostępna funkcja filter(). Jej zadaniem jest jednak praca na seriach czasowych. W przypadku, gdy otrzymujemy błąd podczas używania funkcji filter(), warto sprawdzić, czy pakiet dplyr jest załadowany.

Wybór wierszy z danymi dla roku 2000 i późniejszych:

Kod
gm_m = filter(gm, Rok >= 2000)
gm_m
# A tibble: 4,560 × 8
 Kraj   Rok Region Populacja PKB_na_osobe Ocz_dl_zycia CO2_na_osobe Plodnosc
 <chr>  <dbl> <chr>   <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>  <dbl>
1 Austra… 2000 Azja  19000000    40200     79.7     18.5   1.76
2 Austra… 2001 Azja  19200000    40400     80.1     18.6   1.76
3 Austra… 2002 Azja  19500000    41400     80.3     18.7   1.78
# ℹ 4,557 more rows

Wybór wierszy z danymi dla Polski:

Kod
gm_pol = filter(gm, Kraj == "Polska")
gm_pol
# A tibble: 74 × 8
 Kraj   Rok Region Populacja PKB_na_osobe Ocz_dl_zycia CO2_na_osobe Plodnosc
 <chr> <dbl> <chr>   <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>  <dbl>
1 Polska 1950 Europa 24800000     5430     59      4.52   3.6 
2 Polska 1951 Europa 25200000     5550     57.9     4.83   3.62
3 Polska 1952 Europa 25700000     5560     60.1     4.97   3.64
# ℹ 71 more rows
Tabela 2.1: Operatory porównania.
Operator Wyjaśnienie
== Równy
!= Nie równy
%in% Zawiera się w
>, < Większy/Mniejszy niż
>=, <= Większy/Mniejszy niż lub równy

Wybór wierszy z danymi nie dotyczącymi Polski:

Kod
gm_niepol = filter(gm, Kraj != "Polska")
gm_niepol
# A tibble: 13,986 × 8
 Kraj   Rok Region Populacja PKB_na_osobe Ocz_dl_zycia CO2_na_osobe Plodnosc
 <chr>  <dbl> <chr>   <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>  <dbl>
1 Austra… 1950 Azja   8180000    16400     69.4     6.7   3.07
2 Austra… 1951 Azja   8420000    16500     69.2     7.04   3.06
3 Austra… 1952 Azja   8630000    16200     69.5     7.01   3.18
# ℹ 13,983 more rows

Wybór wierszy z danymi dla Polski i Niemiec:

Kod
gm_eu = filter(gm, Kraj %in% c("Polska", "Niemcy"))
gm_eu
# A tibble: 148 × 8
 Kraj   Rok Region Populacja PKB_na_osobe Ocz_dl_zycia CO2_na_osobe Plodnosc
 <chr> <dbl> <chr>   <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>  <dbl>
1 Niemcy 1950 Europa 71000000     8630     66.5     7.31   2.08
2 Niemcy 1951 Europa 70800000     9350     66.9     8.21   2.09
3 Niemcy 1952 Europa 70800000    10100     67.3     8.66   2.11
# ℹ 145 more rows

Wybór wierszy z danymi dla Polski w roku 2022:3

Kod
gm_pol2022 = filter(gm, Kraj == "Polska", Rok == 2022)
gm_pol2022
# A tibble: 1 × 8
 Kraj   Rok Region Populacja PKB_na_osobe Ocz_dl_zycia CO2_na_osobe Plodnosc
 <chr> <dbl> <chr>   <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>  <dbl>
1 Polska 2022 Europa 39900000    36800     78.6      NA   1.29
Tabela 2.2: Operatory logiczne i funkcje pomocniczne.
Operator Wyjaśnienie
! Negacja (nie)
& Koniunkcja (i)
| Alternatywa (lub)
all Wszystkie
any Którykolwiek
is.na Czy jest NA?

Wybór wierszy z danymi dla Polski lub dla roku 2022:

Kod
gm_pol2022b = filter(gm, Kraj == "Polska" | Rok == 2022)
gm_pol2022b
# A tibble: 263 × 8
 Kraj   Rok Region Populacja PKB_na_osobe Ocz_dl_zycia CO2_na_osobe Plodnosc
 <chr>  <dbl> <chr>   <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>  <dbl>
1 Austra… 2022 Azja  26200000    51000     83.3      NA   1.8 
2 Brunei  2022 Azja   449000    58700     74.8      NA   1.81
3 Kambod… 2022 Azja  16800000     4530     70.5      NA   2.39
# ℹ 260 more rows

Filtrowanie może być również łączone z innymi operacjami, takimi jak sortowanie czy wydzielanie. Poniżej następuje wybór danych dla Polski, posortowanych malejąco według PKB na osobę oraz wybranie 10 pierwszych wierszy. Inaczej mówiąc, prezentowane jest 10 lat z najwyższym PKB na osobę dla Polski, posortowanych od tych z najwyższym PKB na osobę.

Kod
gm_pol2022c = filter(gm, Kraj == "Polska")|>
  arrange(-PKB_na_osobe) |>
  slice(1:10)
print(gm_pol2022c, n = 10)
# A tibble: 10 × 8
  Kraj   Rok Region Populacja PKB_na_osobe Ocz_dl_zycia CO2_na_osobe Plodnosc
  <chr> <dbl> <chr>   <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>  <dbl>
 1 Polska 2023 Europa 41000000    37100     78.7    NA    1.3 
 2 Polska 2022 Europa 39900000    36800     78.6    NA    1.29
 3 Polska 2021 Europa 38300000    34900     78.4    NA    1.29
 4 Polska 2019 Europa 38500000    33200     78.1    NA    1.29
 5 Polska 2020 Europa 38400000    32500     76.7    NA    1.29
 6 Polska 2018 Europa 38500000    31700     78      9.07   1.29
 7 Polska 2017 Europa 38500000    30000     78      8.88   1.29
 8 Polska 2016 Europa 38500000    28500     77.9     8.51   1.3 
 9 Polska 2015 Europa 38600000    27700     77.6     8.22   1.31
10 Polska 2014 Europa 38600000    26500     77.6     8.11   1.32

2.4 Selekcja

Selekcja polega na wyborze kolumn z tabeli. Zazwyczaj selekcja polega na wskazaniu nazw kolumn, które mają zostać wybrane, ale możliwe jest także wybranie kolumn na podstawie ich pozycji w tabeli czy wzorców nazw kolumn.

Selekcja w pakiecie dplyr realizowana jest za pomocą funkcji select(). Możliwe jest także wykorzystanie operatora [ czy też argumentu select w funkcji subset() z pakietu base.

Wybór kolumn z danymi dla kraju, roku oraz oczekiwanej długości życia:

Kod
gm_sel = select(gm, Kraj, Rok, Ocz_dl_zycia)
gm_sel
# A tibble: 14,060 × 3
 Kraj    Rok Ocz_dl_zycia
 <chr>   <dbl>    <dbl>
1 Australia 1950     69.4
2 Australia 1951     69.2
3 Australia 1952     69.5
# ℹ 14,057 more rows

Wybór kolumn z danymi dla wszystkich zmiennych, z wyjątkiem PKB na osobę:

Kod
gm_sel2 = select(gm, -PKB_na_osobe)
gm_sel2
# A tibble: 14,060 × 7
 Kraj    Rok Region Populacja Ocz_dl_zycia CO2_na_osobe Plodnosc
 <chr>   <dbl> <chr>   <dbl>    <dbl>    <dbl>  <dbl>
1 Australia 1950 Azja   8180000     69.4     6.7   3.07
2 Australia 1951 Azja   8420000     69.2     7.04   3.06
3 Australia 1952 Azja   8630000     69.5     7.01   3.18
# ℹ 14,057 more rows

Wybór kolumn od tej z nazwą kraju do kolumny z populacją:

Kod
gm_sel3 = select(gm, Kraj:Populacja)
gm_sel3
# A tibble: 14,060 × 4
 Kraj    Rok Region Populacja
 <chr>   <dbl> <chr>   <dbl>
1 Australia 1950 Azja   8180000
2 Australia 1951 Azja   8420000
3 Australia 1952 Azja   8630000
# ℹ 14,057 more rows

Wybór kolumn z danymi dla roku oraz wszystkich pozostałych:

Kod
gm_sel4 = select(gm, Rok, everything())
gm_sel4
# A tibble: 14,060 × 8
  Rok Kraj  Region Populacja PKB_na_osobe Ocz_dl_zycia CO2_na_osobe Plodnosc
 <dbl> <chr>  <chr>   <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>  <dbl>
1 1950 Austra… Azja   8180000    16400     69.4     6.7   3.07
2 1951 Austra… Azja   8420000    16500     69.2     7.04   3.06
3 1952 Austra… Azja   8630000    16200     69.5     7.01   3.18
# ℹ 14,057 more rows

Wybór kolumn z danymi dla roku oraz wszystkich zaczynających się od litery “P”:

Kod
gm_sel5 = select(gm, Rok, starts_with("P"))
gm_sel5
# A tibble: 14,060 × 4
  Rok Populacja PKB_na_osobe Plodnosc
 <dbl>   <dbl>    <dbl>  <dbl>
1 1950  8180000    16400   3.07
2 1951  8420000    16500   3.06
3 1952  8630000    16200   3.18
# ℹ 14,057 more rows

Więcej możliwych operatorów pomocnych przy selekcji kolumn w pakiecie dplyr można znaleźć w dokumentacji pakietu, np. pliku pomocy funkcji select(): ?dplyr::select.

Funckja select() pozwala także na zmianę nazw kolumn podczas ich selekcji.4

Kod
gm_sel6 = select(gm, Kraj, Dlugosc_zycia = Ocz_dl_zycia)
gm_sel6
# A tibble: 14,060 × 2
 Kraj   Dlugosc_zycia
 <chr>       <dbl>
1 Australia     69.4
2 Australia     69.2
3 Australia     69.5
# ℹ 14,057 more rows

2.5 Grupowanie

Grupowanie to operacja polegająca na podziale zbioru danych na podzbiory na podstawie wartości jednej lub kilku zmiennych. Ta operacja zazwyczaj jest powiązana z operacją podsumowywania, czyli obliczaniem wybranych wartości dla każdego z podzbiorów.

Grupowanie w pakiecie dplyr realizowane jest za pomocą funkcji group_by() lub wewnątrz funkcji summarize() przy użyciu argumentu .by. R umożliwia także grupowanie danych za pomocą funkcji aggregate() z pakietu base.

Określenie średniej oczekiwanej długości życia dla każdego roku:

Kod
gm_sum1 = summarize(gm, mean_Odz = mean(Ocz_dl_zycia), 
          .by = Rok)
gm_sum1 
# A tibble: 74 × 2
  Rok mean_Odz
 <dbl>  <dbl>
1 1950   52.3
2 1951   52.5
3 1952   53.2
# ℹ 71 more rows

Określenie średniej oczekiwanej długości życia dla każdego roku, bez uwzględnienia brakujących danych:

Kod
gm_sum2 = summarize(gm, mean_Odz = mean(Ocz_dl_zycia, na.rm = TRUE),
          .by = Rok)
gm_sum2 
# A tibble: 74 × 2
  Rok mean_Odz
 <dbl>  <dbl>
1 1950   52.3
2 1951   52.5
3 1952   53.2
# ℹ 71 more rows

Obliczenia grupowania i podsumowywania mogą być również wykonywane dla kilku zmiennych oraz statystyk jednocześnie. Najprostszym sposobem jest zadeklarowanie każdego obliczenia jako kolejny argument funkcji summarize(). Alternatywnie, możliwe jest użycie pomocniczej funkcji across(). Oczekuje ona dwóch argumentów: wybranych zmiennych oraz listy funkcji, które mają zostać zastosowane do tych zmiennych.

Określenie średniej oczekiwanej długości życia, PKB na osobę oraz populacji dla każdego roku:

Kod
gm_sum3 = summarize(gm, 
          across(Populacja:Ocz_dl_zycia,
              list(mean = ~mean(.x, na.rm = TRUE))),
          .by = Rok)
gm_sum3
# A tibble: 74 × 4
  Rok Populacja_mean PKB_na_osobe_mean Ocz_dl_zycia_mean
 <dbl>     <dbl>       <dbl>       <dbl>
1 1950   12079956.       4807.       52.3
2 1951   12294779.       4934.       52.5
3 1952   12528559.       5061.       53.2
# ℹ 71 more rows

Określenie średniej oraz ochylenia standardowego dla populacji, PKB na osobę oraz oczekiwanej długości życia dla każdego roku i regionu:

Kod
gm_sum4 = summarize(gm,
          across(Populacja:Ocz_dl_zycia,
              list(mean = ~mean(.x, na.rm = TRUE),
                sd = ~sd(.x, na.rm = TRUE))),
          .by = c(Rok, Region))
gm_sum4
# A tibble: 296 × 8
  Rok Region Populacja_mean Populacja_sd PKB_na_osobe_mean PKB_na_osobe_sd
 <dbl> <chr>      <dbl>    <dbl>       <dbl>      <dbl>
1 1950 Azja    23475186.  84754940.       4881.     10335.
2 1951 Azja    23934519.  86408690.       5008.     10454.
3 1952 Azja    24425897.  88171080.       5179.     10625.
# ℹ 293 more rows
# ℹ 2 more variables: Ocz_dl_zycia_mean <dbl>, Ocz_dl_zycia_sd <dbl>

2.6 Przekształcanie formy danych

Przekształcanie formy danych oznacza zmianę sposobu, w jaki dane są przechowywane w tabeli. Może odnosić się to do przekształcenia danych z szerokiego formatu (ang. wide format) na długi format (ang. long format) i odwrotnie.

W R przekształcanie formy danych może być realizowane za pomocą funkcji pivot_longer() oraz pivot_wider() z pakietu tidyr. Alternatywnie, możliwe jest także wykorzystanie funkcji reshape() z pakietu base.

Kod
library(tidyr)

Przekształcanie formy danych często poprzedzone jest operacjami takimi jak np. filtrowanie czy selekcja.

Wybór danych dla kraju, roku oraz oczekiwanej długości życia, a następnie przekształcenie ich z szerokiego na długi format:

Kod
gm2 = select(gm, Kraj, Rok, Ocz_dl_zycia)
gm2
# A tibble: 14,060 × 3
 Kraj    Rok Ocz_dl_zycia
 <chr>   <dbl>    <dbl>
1 Australia 1950     69.4
2 Australia 1951     69.2
3 Australia 1952     69.5
# ℹ 14,057 more rows
Kod
gm2_w = pivot_wider(gm2, names_from = Rok, values_from = Ocz_dl_zycia)
gm2_w
# A tibble: 190 × 75
 Kraj   `1950` `1951` `1952` `1953` `1954` `1955` `1956` `1957` `1958` `1959`
 <chr>   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Austral…  69.4  69.2  69.5  69.9  70.2  70.3  70.4  70.6  71   70.9
2 Brunei   51.7  52.6  52.3  52.6  53   52.9  52.6  52.5  53.6  54.5
3 Kambodża  46.2  46.4  46.6  46.8  47.3  47.5  47.8  48.2  48.5  48.9
# ℹ 187 more rows
# ℹ 64 more variables: `1960` <dbl>, `1961` <dbl>, `1962` <dbl>, `1963` <dbl>,
#  `1964` <dbl>, `1965` <dbl>, `1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>,
#  `1969` <dbl>, `1970` <dbl>, `1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>,
#  `1974` <dbl>, `1975` <dbl>, `1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>,
#  `1979` <dbl>, `1980` <dbl>, `1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>,
#  `1984` <dbl>, `1985` <dbl>, `1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>, …

W efekcie powyższej operacji, dane dla każdego roku zostały umieszczone w osobnej kolumnie.

W celu przekształcenia danych z powrotem do długiego formatu, można skorzystać z funkcji pivot_longer(). W tym przypadku, dane dla każdego roku zostaną umieszczone w osobnym wierszu. Użycie tej funkcji wymaga podania nazw kolumn, które mają zostać przekształcone, oraz nazw kolumn, które mają zostać utworzone.

Kod
gm2_l = pivot_longer(gm2_w, cols = `1950`:`2023`,
           names_to = "Rok", values_to = "Ocz_dl_zycia")
gm2_l
# A tibble: 14,060 × 3
 Kraj   Rok  Ocz_dl_zycia
 <chr>   <chr>    <dbl>
1 Australia 1950     69.4
2 Australia 1951     69.2
3 Australia 1952     69.5
# ℹ 14,057 more rows

Warto zwrócić uwagę, że w wyniku tej operacji wiele kolumn zostaje przekształconych w jedną kolumnę z nazwami grupującymi oraz jedną kolumnę z wartościami.

Wszystkie kolumny nie wybrane do przekształcenia zostaną automatycznie przeniesione do nowego zbioru danych. Widać to na poniższym przykładzie, gdzie kolumny Kraj, Rok, Region, Populacja, CO2_na_osobe oraz Plodnosc zostały przeniesione do nowego zbioru danych i zduplikowane tyle razy ile kolumn jest wybranych w argumencie cols.

Kod
gm_l2 = pivot_longer(gm, cols = c(PKB_na_osobe, Ocz_dl_zycia), 
           names_to = "Zmienna", values_to = "Wartosc")
gm_l2
# A tibble: 28,120 × 8
 Kraj    Rok Region Populacja CO2_na_osobe Plodnosc Zmienna   Wartosc
 <chr>   <dbl> <chr>   <dbl>    <dbl>  <dbl> <chr>     <dbl>
1 Australia 1950 Azja   8180000     6.7   3.07 PKB_na_osobe 16400 
2 Australia 1950 Azja   8180000     6.7   3.07 Ocz_dl_zycia  69.4
3 Australia 1951 Azja   8420000     7.04   3.06 PKB_na_osobe 16500 
# ℹ 28,117 more rows

 1. Zazwyczaj mówimy tutaj o danych, które mieszczą się w RAMie oraz nie muszą być przechowywane długotrwale w bazie danych.↩︎

 2. Alternatywą dla tych dwóch narzędzi jest także pakiet polars dostępny zarówno w języku R, jak i Python.↩︎

 3. Przecinek w poniższym zapytaniu jest równoznaczny operatorowi &.↩︎

 4. Zmianę nazw kolumn można również przeprowadzić po ich selekcji za pomocą funkcji rename().↩︎