5  Metody graficznej prezentacji danych

5.1 Gramatyka grafiki

Gramatyka: zbiór reguł opisujących system języka (Słownik PWN)

Gramatyka grafiki to podejście opisywania i konstruowania wizualizacji lub grafik w ustrukturyzowany sposób. Cechy gramatyki grafiki obejmują jej systematyzację i formalizację, logiczny rozkład wykresu na części składowe, a także uniwersalność, czyli niezależność od konkretnego narzędzia czy implementacji. Idee gramatyki grafiki zostały zaproponowane przez Lelanda Wilkinsona w książce The Grammar of Graphics (Wilkinson (2005)), budując na wcześniejszych pracach, między innymi, Jacques’a Bertina (Bertin (1983)).

Wilkinson zaproponował sześć podstawowych elementów gramatyki grafiki:

 1. DATA: zbiór operacji wyodrębniającej zmienne z danych
 2. TRANS: transformacje zmiennych
 3. SCALE: transformacje skali
 4. COORD: wybór układu odniesienia
 5. ELEMENT: geometria i estetyka
 6. GUIDE: elementy wykresu

Idee Wilkinsona zostały rozpowszechnione oraz zaimplementowane (z pewnymi zmianami) w języku programowania R w pakiecie ggplot2 (Wickham (2010)). Zainspirowało to powstanie innych narzędzi opartych na gramatyce grafiki, np. plotly, Altair, vega, czy plotnine.

Bez względu na implementację, konieczne jest przetłumaczenie opisu wykresu wykonanego w ramach języka programowania na język opisu geometrii, która zostanie użyta do narysowania wykresu na urządzeniu (np. PDF). Gramatyka grafiki odpowiada za tłumaczenie języka opisu danych na język opisu obiektów graficznych.

5.2 Przestrzeń wykresu

Przestrzeń wykresu to obszar, na którym rysowany jest wykres. Konkretne miejsce na wykresie można określić za pomocą:

 1. Pikseli
 2. Przestrzeni danych
 3. Przestrzeni znormalizowanej (0, 1)

Wszystkie te przestrzenie można przeliczać na siebie, np. przestrzeń danych na piksele, czy przestrzeń znormalizowaną na przestrzeń danych.

5.3 Przykład grafiki

 1. Dane wejściowe, czyli zbiór obserwacji dla szeregu zmiennych, które chcemy przedstawić na wykresie. W poniższym przykładzie mamy cztery obserwacje dla zmiennych A, B, C, D.
Kod
dfs1 = data.frame(A = c(2, 1, 4, 9), B = c(3, 2, 5, 10), 
         C = c(4, 1, 15, 80), D = c("a", "a", "b", "b"))
dfs1
 A B C D
1 2 3 4 a
2 1 2 1 a
3 4 5 15 b
4 9 10 80 b
 1. W kolejnym kroku wybieramy zmienne, które chcemy przedstawić na wykresie, a następnie określamy dla nich rodzaj zmiennych wizualnych. Tutaj wybraliśmy zmienne X i Y, które chcemy przedstawić na wykresie punktowym, gdzie kształt punktów zależy od zmiennej Shape.
Kod
dfs2 = data.frame(X = c(2, 1, 4, 9),
         Y = c(4, 1, 15, 80),
         Shape = c("a", "a", "b", "b"))
dfs2
 X Y Shape
1 2 4   a
2 1 1   a
3 4 15   b
4 9 80   b
 1. Następy krok to przypisanie wybranych zmiennych do zmiennych wizualnych, czyli określenie, jak mają być przedstawione na wykresie.
Kod
dfs3 = data.frame(x = c(25, 0, 75, 200),
         y = c(11, 0, 53, 300),
         shape = c("circle", "circle", "square", "square"))
dfs3
  x  y shape
1 25 11 circle
2  0  0 circle
3 75 53 square
4 200 300 square
 1. Wybrane zmienne wizualne są przypisywane do konkretnej lokalizacji na wykresie, czyli do konkretnych pikseli, przestrzeni danych, czy przestrzeni znormalizowanej. Dalej są one łączone z osiami wykresu i jego przestrzenią.

 1. Ostatni krok to wygenerowanie wykresu.

5.4 Implementacja gramatyki grafiki w ggplot2

Jak wspomniano wcześniej, ggplot2 to implementacja gramatyki grafiki w języku programowania R. Ta implementacja opiera się też na pewnych zmianach względem oryginalnej koncepcji Wilkinsona i często określana jest jako warstwowa gramatyka grafiki (ang. layered grammar of graphics).

Rysunek 5.1: Relacja między gramatyką grafiki a implementacją ggplot2. Źródło: Wickham (2010)

TRANS (transformacje zmiennych) nie są elementem gramatyki grafiki w ggplot2, ponieważ można je wykonać w R, np. przed wywołaniem funkcji ggplot(). Przykładowe operacje to zamiana zmiennej na typ czynnikowy, czy posortowanie danych.

Rysunek 5.2: Zależności między elementami gramatyki grafiki w ggplot2. Źródło: Biecek (2016)
Kod
library(ggplot2)

5.4.1 Dane (data)

Jakie dane chcemy użyć?

Dane do wykresu należy wczytać do R, a następnie przekształcić do odpowiedniej postaci (Sekcja 1.2.1).

Dane wersja 1:

Kod
df3
# A tibble: 14,060 × 3
  ID       Ocz_dl_zycia PKB_na_osobe
  <chr>         <dbl>    <dbl>
 1 Australia_1950     69.4    16400
 2 Australia_1951     69.2    16500
 3 Australia_1952     69.5    16200
 4 Australia_1953     69.9    16500
 5 Australia_1954     70.2    17100
 6 Australia_1955     70.3    17600
 7 Australia_1956     70.4    17600
 8 Australia_1957     70.6    17500
 9 Australia_1958     71     18000
10 Australia_1959     70.9    18600
# ℹ 14,050 more rows

Dane wersja 2:

Kod
df1
# A tibble: 14,060 × 4
  Kraj    Rok Ocz_dl_zycia PKB_na_osobe
  <chr>   <dbl>    <dbl>    <dbl>
 1 Australia 1950     69.4    16400
 2 Australia 1951     69.2    16500
 3 Australia 1952     69.5    16200
 4 Australia 1953     69.9    16500
 5 Australia 1954     70.2    17100
 6 Australia 1955     70.3    17600
 7 Australia 1956     70.4    17600
 8 Australia 1957     70.6    17500
 9 Australia 1958     71     18000
10 Australia 1959     70.9    18600
# ℹ 14,050 more rows

Dane wersja 3:

Kod
df2
# A tibble: 28,120 × 4
  Kraj    Rok Zmienna   Wartosc
  <chr>   <dbl> <chr>     <dbl>
 1 Australia 1950 Ocz_dl_zycia  69.4
 2 Australia 1950 PKB_na_osobe 16400 
 3 Australia 1951 Ocz_dl_zycia  69.2
 4 Australia 1951 PKB_na_osobe 16500 
 5 Australia 1952 Ocz_dl_zycia  69.5
 6 Australia 1952 PKB_na_osobe 16200 
 7 Australia 1953 Ocz_dl_zycia  69.9
 8 Australia 1953 PKB_na_osobe 16500 
 9 Australia 1954 Ocz_dl_zycia  70.2
10 Australia 1954 PKB_na_osobe 17100 
# ℹ 28,110 more rows

5.4.2 DATA a ELEMENT

Defaults a layer

Kod
library(ggplot2)
ggplot(df0sel, aes(Region, Ocz_dl_zycia, color = Region)) + 
  geom_violin() +
  geom_jitter()

Kod
ggplot(df0sel, aes(Region, Ocz_dl_zycia)) + 
  geom_violin() +
  geom_jitter(aes(color = Region))

Kod
ggplot(df0sel, aes(Region, Ocz_dl_zycia)) + 
  geom_violin(aes(fill = Region)) +
  geom_jitter()

5.4.3 Warstwa

5.4.3.1 Mapowanie

Jakie zmienne chcemy pokazać?

Mapowanie to przypisanie zmiennych do zmiennych wizualnych, takich jak pozycja, kształt, kolor, wielkość, itd.

Kod
df1pol = filter(df1, Kraj == "Polska")
ggplot(df1pol, aes(Rok, PKB_na_osobe))

Kod
ggplot(df1pol, aes(Rok, PKB_na_osobe)) + 
  geom_line()

Kod
df2pol = filter(df2, Kraj == "Polska")
ggplot(df2pol, aes(Rok, Wartosc, color = Zmienna)) +
  geom_line()

Kod
df0 = filter(gm0, Rok %in% c(1900, 1950, 2000))
ggplot(df0, aes(Plodnosc, Ocz_dl_zycia, 
        color = as.factor(Rok), shape = Region, size = PKB_na_osobe)) +
  geom_point()

5.4.3.2 Formy

Jaki rodzaj form (geometrii) chcemy użyć?

Formy (ang. geoms) to elementy wykresu, np. punkty, linie, prostokąty, tekst, ścieżki, poligony, histogramy, wykresy pudełkowe, wykresy skrzypcowe, wykresy zawierające zakresy błędu/niepewności, itd.

Formy mogą mieć różne wymiary:

 • 0 wymiarów: punkt, tekst
 • 1 wymiar: linia, ścieżka
 • 2 wymiary: poligon, zakres

Punkty (kropki) pozwalają na pokazanie wartości dwóch, często niezależnych, zmiennych. Ich relacja pozwala na wnioskowanie o zależnościach między zmiennymi. Taka forma pozwala na umieszczenie wielu obserwacji na wykresie, do których można dalej przypisać kolejne atrybuty używając zmiennych wizualnych (wielkość, kształt, kolor, itd.). Są one także dobrym uzupełnieniem innych warstw na wykresie. Punkty mają też swoje ograniczenia. Mała liczba przedstawianych punktów pozostawia dużo pustego miejsca na wykresie, a duża liczba punktów może na siebie nachodzić, co utrudnia odczytanie wykresu.

Kod
ggplot(df1pol, aes(Rok, PKB_na_osobe)) + geom_point(size = 0.1)

Linie nadają się do pokazywania zmian w czasie, czy też wizualizacji par lub zbiorów zależnych obserwacji. W takiej sytuacji linie łączą punkty odpowiadające tym parom, a wiele par może być przypisanych do jedej linii: inaczej mówiąc każda linia może być traktowana jak grupa punktów. Linie moją być reprezentowane przez kolory, szerokość, typ linii, itd. Z uwagi na to, że linie są ciągłe, często stosowane są do przedstaiwania trendów czy zmian w czasie. Z drugiej strony, w przypadku braku jednoznacznego trendu, wiele linii może się przecinać, co utrudnia odczytanie wykresu.

Kod
ggplot(df1pol, aes(Rok, PKB_na_osobe)) + geom_line()

Poligony (powierzchnie) są często używane w wykresach w postaci prostokątów. Wiele prostokątów ułożonych obok siebie tworzy wykresy słupkowy czy histogram. Najczęściej długość takich prostokątów powiązana jest z wartościami zmiennej, a ich szerokość jest stała. Od tego schematu mogą być różne odstępstwa, np. wykresy mozaikowe czy treemap, gdzie szerokość prostokątów lub ich powierzchnia jest proporcjonalna do wartości zmiennej. Poligony mogą być także nieregularne, pokazując, np. zmianę wielkości danej zmiennej. Poligony pokazują informację za pomocą swojego położenia czy wielkości (długości lub powierzchni), ale także używając koloru, tekstury, czy też koloru krawędzi. Prostokąty pozwalaja na łatwe porównanie długości, szczególnie w przypadku ich ułożenia obok siebie. Z drugiej strony, porównanie pól poligonów jest znacznie trudniejsze, w szczególności gdy mają one nieregularny kształt.

Kod
ggplot(df1pol, aes(Rok, PKB_na_osobe)) + geom_area()

5.4.3.3 Statystyki

Czy chcemy przedstawić dane bezpośrednio czy w przetworzonej postaci?

Wykresy proste to takie, w których dane nie są przetwarzane w sposób niejawny. Przykłady takich wykresów to wykresy punktowe, liniowe, słupkowe, tekstowe.

Kod
df0_2019 = filter(gm0, Rok == 2019)
head(df0_2019)
# A tibble: 6 × 8
 Kraj   Rok Region Populacja PKB_na_osobe Ocz_dl_zycia CO2_na_osobe Plodnosc
 <chr>  <dbl> <chr>   <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>  <dbl>
1 Austra… 2019 Azja   2.54e7    49400     82.9      NA   1.82
2 Brunei  2019 Azja   4.38e5    61400     74.4      NA   1.84
3 Kambod… 2019 Azja   1.62e7     4460     69.9      NA   2.47
4 Chiny  2019 Azja   1.42e9    16000     77.6      NA   1.64
5 Fidżi  2019 Azja   9.18e5    13200     68.4      NA   2.45
6 Hongko… 2019 Azja   7.5 e6    59600     84.5      NA   1.36
Kod
df1sel_2019 = filter(df1, Kraj %in% c("Polska", "Niemcy", "Francja", "Włochy", "Hiszpania"), Rok == 2019)
head(df1sel_2019)
# A tibble: 5 × 4
 Kraj    Rok Ocz_dl_zycia PKB_na_osobe
 <chr>   <dbl>    <dbl>    <dbl>
1 Francja  2019     82.9    45900
2 Niemcy   2019     81.2    53900
3 Włochy   2019     83.1    42700
4 Polska   2019     78.1    33200
5 Hiszpania 2019     83.1    40800
ggplot(df0_2019, aes(PKB_na_osobe, Ocz_dl_zycia)) + geom_point()
ggplot(df1pol, aes(Rok, Ocz_dl_zycia)) + geom_line()
ggplot(df1sel_2019, aes(Kraj, PKB_na_osobe)) + geom_col()
ggplot(df1sel_2019, aes(Kraj, PKB_na_osobe, label = Kraj)) + geom_text()
Kod

Kod

Kod

Kod

Wykresy złożone natomiast to takie, gdzie dane są przetwarzane w sposób niejawny, np. histogramy, wykresy pudełkowe, wykresy skrzypcowe, wykresy zawierające zakresy błędu/niepewności.

Kod
ggplot(df0_2019, aes(Region)) + geom_bar()

Kod
df0sel = filter(gm0, Rok == 2019)
head(df0sel)
# A tibble: 6 × 8
 Kraj   Rok Region Populacja PKB_na_osobe Ocz_dl_zycia CO2_na_osobe Plodnosc
 <chr>  <dbl> <chr>   <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>  <dbl>
1 Austra… 2019 Azja   2.54e7    49400     82.9      NA   1.82
2 Brunei  2019 Azja   4.38e5    61400     74.4      NA   1.84
3 Kambod… 2019 Azja   1.62e7     4460     69.9      NA   2.47
4 Chiny  2019 Azja   1.42e9    16000     77.6      NA   1.64
5 Fidżi  2019 Azja   9.18e5    13200     68.4      NA   2.45
6 Hongko… 2019 Azja   7.5 e6    59600     84.5      NA   1.36
ggplot(df0sel, aes(Region, Ocz_dl_zycia)) + geom_boxplot()
ggplot(df0sel, aes(Region, Ocz_dl_zycia)) + geom_violin()
ggplot(df0sel, aes(Region, Ocz_dl_zycia)) + geom_jitter()
ggplot(df0sel, aes(Region, Ocz_dl_zycia)) + stat_summary(fun.data = "mean_cl_normal", geom = "errorbar") 
Kod

Kod

Kod

Kod

5.4.3.4 Przesunięcia

Czy geometrie wymagają przesunięcia?

W przypadku punktów, szczególnie należących do tej samej kategorii, mogą one na siebie nachodzić. Taka sytuacja może być rozwiązana za pomocą przesunięcia punktów, np. za pomocą przesunięcia (ang. position) "jitter".

ggplot(df0sel, aes(Region, Ocz_dl_zycia)) + geom_point(position = "identity")
ggplot(df0sel, aes(Region, Ocz_dl_zycia)) + geom_point(position = "jitter")
Kod

Kod

Przesunięcia pozwalają na lepsze porównanie wartości między kategoriami oraz na dokładniejsze określenie ich liczby.

Kod
df1sel_1920 = filter(df1, Kraj %in% c("Polska", "Niemcy", "Francja", "Włochy", "Hiszpania"), Rok %in% c(2019, 2020))
head(df1sel_1920)
# A tibble: 6 × 4
 Kraj   Rok Ocz_dl_zycia PKB_na_osobe
 <chr>  <dbl>    <dbl>    <dbl>
1 Francja 2019     82.9    45900
2 Francja 2020     82.2    42200
3 Niemcy  2019     81.2    53900
4 Niemcy  2020     81     51800
5 Włochy  2019     83.1    42700
6 Włochy  2020     81.9    39100

Przesunięcia umożliwiają również różnorodne wizualizacje danych używając tej samej formy. Poniższe cztery przykłady pokazują różne przesunięcia dla tych samych danych i tej samej formy (geom_col). Pierwsze z nich to domyślne przesunięcie ("stack"), gdzie słupki dla kolejnych kategorii są ustawione jeden na drugim. Drugi i trzeci przykład to przesunięcia "dodge" i "dodge2", gdzie słupki są ustawione obok siebie. Ostatni przykład to przesunięcie "fill", gdzie słupki dla kolejnych kategorii są ustawione jeden na drugim, ale wysokość każdego z nich jest ustawiona na 1.

ggplot(df1sel_1920, aes(Kraj, PKB_na_osobe, fill = as.factor(Rok))) + 
  geom_col(position = "stack")
ggplot(df1sel_1920, aes(Kraj, PKB_na_osobe, fill = as.factor(Rok))) +
  geom_col(position = "dodge")
ggplot(df1sel_1920, aes(Kraj, PKB_na_osobe, fill = as.factor(Rok))) + 
  geom_col(position = "dodge2")
ggplot(df1sel_1920, aes(Kraj, PKB_na_osobe, fill = as.factor(Rok))) + 
  geom_col(position = "fill")
Kod

Kod

Kod

Kod

Kod
df1sel = filter(df1, Kraj %in% c("Polska", "Niemcy", "Francja", "Włochy", "Hiszpania"))
df1sel$Rok = df1sel$Rok
head(df1sel)
# A tibble: 6 × 4
 Kraj   Rok Ocz_dl_zycia PKB_na_osobe
 <chr>  <dbl>    <dbl>    <dbl>
1 Francja 1950     67.1    11400
2 Francja 1951     66.7    11900
3 Francja 1952     68.1    12100
4 Francja 1953     68.5    12300
5 Francja 1954     69     12800
6 Francja 1955     69.3    13400

Przesunięcia mają także zastosowanie do innego rodzaju form, np. do wykresów powierzchniowych (geom_area). W pierwszym przykładzie przesunięcie "identity" oznacza, że obszary są nakładane na siebie. W takiej sytuacji często stosuje się przezroczystość, aby lepiej zobaczyć obszary dla poszczególnych kategorii i porównać je między sobą. Drugi przykład to przesunięcie "stack", gdzie obszary są ustawione jeden na drugim. Pozwala to lepiej zobaczyć ogólny wzrost lub spadek wartości. Ostatni przykład to przesunięcie "fill", gdzie obszary są ustawione jeden na drugim, ale ich wysokość jest ustawiona na 1. Takie ustawienie pozwala na porównanie udziału poszczególnych kategorii w całości danych.

ggplot(df1sel, aes(Rok, PKB_na_osobe, fill = Kraj)) + 
  geom_area(position = "identity") #, alpha = 0.1
ggplot(df1sel, aes(Rok, PKB_na_osobe, fill = Kraj)) + 
  geom_area(position = "stack")
ggplot(df1sel, aes(Rok, PKB_na_osobe, fill = Kraj)) + 
  geom_area(position = "fill")
Kod

Kod

Kod

5.4.4 Miary

W jaki sposób tranformujemy cechy obserwacji na ich przedstawienie na wykresie?

Miary (ang. scales) to transformacje zmiennych, które pozwalają na ich przedstawienie na wykresie. Obejmuje to, między innymi, miary powiązane z kolorami, wypełnieniami, wielkościami, itd.

Dla różnego typu zmiennych istnieją wbudowane palety kolorów, które można wykorzystać w wykresach. Kolory można również ręcznie przypisywać do kategorii.

df0_1920a = filter(gm0, Rok %in% c(2019, 2020), Region == "Azja")
ggplot(df0_1920a, aes(PKB_na_osobe, Ocz_dl_zycia, color = as.factor(Rok))) + 
  geom_point()
ggplot(df0_1920a, aes(PKB_na_osobe, Ocz_dl_zycia, color = as.factor(Rok))) +
  geom_point() +
  scale_color_manual(values = c("red", "blue"))
Kod

Kod

Często jednak lepszą opcją jest użycie istniejącej palety kolorów. Trzeba jednocześnie zdawać sobie sprawę z rozróżnienia między miarą koloru (ang. color) a miarą wypełnienia (ang. fill). Pierwsza z nich dotyczy koloru obwódki punktu czy koloru linii, a druga wypełnienia punktu czy powierzchni.

library(colorspace)
ggplot(df0_1920a, aes(PKB_na_osobe, Ocz_dl_zycia, color = as.factor(Rok))) + geom_point() +
  scale_color_discrete_qualitative(palette = "Dark2")
ggplot(df1sel, aes(Rok, PKB_na_osobe, fill = Kraj)) + 
  geom_area(position = "fill") +
  scale_fill_discrete_qualitative(palette = "Dark2")
Kod

Kod

Miara wielkości (ang. size) pozwala na zmianę wielkości punktów na wykresie.

ggplot(df0_1920a, aes(PKB_na_osobe, Ocz_dl_zycia, size = Populacja)) + 
  geom_point(shape = 21) +
  scale_size()
options(scipen = 999)
ggplot(df0_1920a, aes(PKB_na_osobe, Ocz_dl_zycia, size = Populacja)) + 
  geom_point(shape = 21) +
  scale_size(range = c(0, 10), trans = "log10")
Kod

Kod

Miara kształtu (ang. shape) pozwala na zmianę kształtu punktów na wykresie na podstawie istniejących kategorii.

Kod
ggplot(df0_1920a, aes(PKB_na_osobe, Ocz_dl_zycia, shape = as.factor(Rok))) + geom_point() +
  scale_shape_manual(values = c(1, 5))

5.4.5 Układ współrzędnych

Jak określamy położenie elementów na wykresie?

W sytacjach, gdy istnieją pojedyncze wartości wysokie lub niskie, ich bezpośrednia wizualizacja może być trudna do odczytania. W takich sytuacjach można zastosować transformację logarytmiczną czy pierwiastkową.

df0_2019 = filter(gm0, Rok == 2019)
ggplot(df0_2019, aes(x = Populacja, y = Ocz_dl_zycia)) + 
  geom_point()
ggplot(df0_2019, aes(x = Populacja, y = Ocz_dl_zycia)) +
  geom_point() +
  coord_trans(x = "log10")
ggplot(df0_2019, aes(x = Populacja, y = Ocz_dl_zycia)) +
  geom_point() +
  coord_trans(x = "sqrt")
Kod

Kod

Kod

Inna sytuacja to, gdy chcemy odwrócić osie wykresu. Taka operacja przydaje się, np. gdy chcemy ułatwić odczytanie nazw kategorii na osiach.

Kod
ggplot(df0_2019, aes(x = Region, y = Ocz_dl_zycia)) +
  geom_point() +
  coord_flip()

Domyślnie w ggplot2, wykres wypełnia całą dostępną przestrzeń. Często jest to pożądane zachowanie, ale czasami chcemy to zmienić. Przykładem takiej sytuacji jest, gdy obie osie mają taką jednostkę.

df1sel_1920_l = df0_1920a |> 
  select(Kraj, Rok, Ocz_dl_zycia) |> 
  pivot_longer(cols = Ocz_dl_zycia, names_to = "Zmienna", values_to = "Wartosc")
df1sel_1920_2 = pivot_wider(df1sel_1920_l, 
              names_from = Rok, values_from = Wartosc)
ggplot(df1sel_1920_2, aes(x = `2019`, y = `2020`)) +
  geom_point()
ggplot(df1sel_1920_2, aes(x = `2019`, y = `2020`)) +
  geom_point() +
  coord_equal() 
Kod

Kod

Ciekawym przykładem jest wykres kołowy – to wykres słupkowy w układzie współrzędnych biegunowych w gramatyce grafiki.

df1sel19 = filter(df1sel, Rok == 2019)
ggplot(df1sel19, aes(as.factor(Rok), PKB_na_osobe, fill = Kraj)) + 
  geom_col(position = "fill") +
  scale_fill_discrete_qualitative(palette = "Dark2")
ggplot(df1sel19, aes(Rok, PKB_na_osobe, fill = Kraj)) + 
  geom_col() +
  scale_fill_discrete_qualitative(palette = "Dark2") +
  coord_radial("y", expand = FALSE)
Kod

Kod

Układ współrzędnych biegunowych można także zastosować do innych wykresów, np. do wykresu punktowego.

Kod
ggplot(df0_2019, aes(x = PKB_na_osobe, y = Ocz_dl_zycia)) +
  geom_point() +
  coord_radial()

5.4.6 Warstwy

Jak ułożone będą warstwy tworzące wykres?

Wykresy mogą składać się z wielu warstw, które są nakładane na siebie. Każda kolejna warstwa jest nakładana na poprzednią, co pozwala na tworzenie bardziej złożonych wykresów.

Poniżej widać przykład dwóch wykresów: pierwszy to wykres skrzypcowy, a drugi to wykres punktowy z rozrzuconymi punktami.

ggplot(df0sel, aes(Region, Ocz_dl_zycia)) + 
  geom_violin()
ggplot(df0sel, aes(Region, Ocz_dl_zycia)) + 
  geom_jitter()
Kod

Kod

Zamiast dwóch osobnych wykresów, możliwe jest przedstawienie tych obserwacji razem w postaci nałożonych na siebie warstw.

Kod
ggplot(df0sel, aes(Region, Ocz_dl_zycia)) + 
  geom_violin() +
  geom_jitter()

W tej sytuacji nałożenie wartstw na siebie pozwala na nie tylko zobaczenie rozkładu wartości (powierzchnie), ale też tego na podstawie jakiej liczby obserwacji został on określony (punkty).

Inny przyład użycia warstw to wykres punktowy z linią trendu. Sam wykres punktowy często nie pozwala na określenie przeciętnego trendu, a sama linia trendu nie pokazuje rozkładu wartości.

ggplot(df0_2019, aes(x = PKB_na_osobe, y = Ocz_dl_zycia)) +
  geom_point()
ggplot(df0_2019, aes(x = PKB_na_osobe, y = Ocz_dl_zycia)) +
  geom_smooth()
Kod

Kod

Połączenie tych dwóch warstw pozwala na zobaczenie zarówno rozkładu wartości, jak i przeciętnego trendu, co pozwala na lepsze zrozumienie badanych zależności.

Kod
ggplot(df0_2019, aes(x = PKB_na_osobe, y = Ocz_dl_zycia)) +
  geom_point() +
  geom_smooth()

5.4.7 Panele

Jak podzielić dane na wiele podwykresów?

Poniższy wykres przedstawia dane dla różncych regionów na jednym wykresie.

Kod
ggplot(df0_2019, aes(PKB_na_osobe, Ocz_dl_zycia, color = Region)) + geom_point()

Czasem warto jednak rozważyć podzielenie danych na wiele podwykresów, co pozwala na lepsze zrozumienie rozkładu wartości dla poszczególnych kategorii.

Kod
ggplot(df0_2019, aes(PKB_na_osobe, Ocz_dl_zycia, color = Region)) + 
  geom_point() + 
  facet_wrap(~Region, drop = FALSE)

Trudno na powyższym wykresie jednak zobaczyć jak dana kategoria odnosi się do reszty obserwacji. W tym może pomóc dodanie punktów dla wszystkich obserwacji, ale w szarym kolorze jako wczesniejsza warstwa.

Kod
ggplot(df0_2019, aes(PKB_na_osobe, Ocz_dl_zycia)) + 
  geom_point(data = select(df0_2019, -Region), color = "grey") + 
  geom_point(aes(color = Region), size = 3) + 
  facet_wrap(~Region)

Wcześniejsze podwykresy były stworzone na podstawie jednej zmiennej. Możliwe jest także stworzenie podwykresów na podstawie dwóch zmiennych, co widać poniżej dla danych z lat 2000 i 2020.

Kod
df0_1920 = filter(gm0, Rok %in% c(2000, 2020))
ggplot(df0_1920, aes(PKB_na_osobe, Ocz_dl_zycia, color = Region)) + 
  geom_point() + 
  facet_grid(Region~Rok)

5.4.8 Dekoracje

Jaki chcemy nadać wykresowi styl?

Każda implementacja gramatyki grafiki ma wbudowany szereg domyślnych wartości, w tym takich, które określają wygląd wykresu. Przykładowo, domyślnie wykresy w ggplot2 mają szare tło i białe linie.

Kod
ggplot(df0_2019, aes(PKB_na_osobe, Ocz_dl_zycia)) + 
  geom_point()

Możliwe jest jednak modyfikowanie tych wartości. Najprostszym sposobem jest użycie gotowych dektoracji (ang., theme), które zmieniają wygląd wykresu.

ggplot(df0_2019, aes(PKB_na_osobe, Ocz_dl_zycia)) + 
  geom_point() +
  theme_bw()
ggplot(df0_2019, aes(PKB_na_osobe, Ocz_dl_zycia)) + 
  geom_point() +
  theme_dark()
ggplot(df0_2019, aes(PKB_na_osobe, Ocz_dl_zycia)) + 
  geom_point() +
  theme_classic()
ggplot(df0_2019, aes(PKB_na_osobe, Ocz_dl_zycia)) + 
  geom_point() +
  theme_void()
Kod

Kod

Kod

Kod